Tirsdag 28. april 2015: Religion i offentligheten

Tirsdag 28. april 2015 kl. 19.00 i Ellingsrud kirke

Kvelden var delt i to, først medlemsmøte med foredrag av professor Sturla Stålsett, og etter kaffepausen årsmøte for Groruddalen kirkeakademi. Dette referatet gjelder medlemsmøtet.

Sturla Stålsett holdt foredraget Religion i offentligheten, der han presenterte tenkningen fra det regjeringsoppnevnte utvalget han selv ledet, det såkalte Stålsettutvalget, som i januar 2013 avga innstillingen Det livssynsåpne samfunn (NOU 2013:1). Stålsett presiserte at dette er et politisk, og ikke et kirkepolitisk, dokument. Det dreier seg om hva som bør være statens politikk på religions- og livssynsområdet, altså den norske stats selvforståelse i forhold til religion og livssyn. Han minnet om at tros- og livssynsfrihet er noe temmelig nytt i Norge, at mange står utenfor statskirken, og at staten trenger nye grep for å håndtere situasjonen.

Stålsett reflekterte over tittelen Det livssynsåpne samfunn. Utvalget sier ikke det livssynsnøytrale samfunn. Man velger at tros- og livssyn ikke skal gjemmes bort til privatsfæren, men at staten skal sikre en rimelig utfoldelse i det offentlige rom. Men i utøvelsen av dette skal staten være nøytral. Stålsett gjennomgikk så i noen detalj de 8 grunnleggende prinsippene utvalget legger til grunn for statens tros- og livssynspolitikk:

  1. Tros- og livssynsfriheten beskyttes for alle.
  2. Den enkeltes tros- og livssynspraksis må ikke krenke andres rettigheter og friheter.
  3. Ikke-diskriminering: Staten må ikke utsette noen for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling på grunn av deres tros- eller livssynspraksis.
  4. Det legges aktivt til rette for alle borgeres tros- og livssynspraksis.
  5. Likebehandling: Staten bør tilstrebe at enhver borger får – i prinsipp og i rimelig praksis – samme grad av støtte til sin tros- og livssynsutøvelse.
  6. Statens aktive tros- og livssynspolitikk må i sin utforming vurderes opp mot sentrale fellesverdier: demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, ikke-diskriminering og likestilling.
  7. Organisert tros- og livssynsutøvelse som mottar statlig støtte, må forventes å vise vilje til åpenhet og vise annen tros- og livssynsutøvelse den samme respekt som en selv forventer og nyter godt av.
  8. Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom.

Etter foredraget var det diskusjon. Temaer som ble berørt, var bl.a. Oppfølging av utredningen, KRL-faget, Hvorfor ikke fransk livssynsnøytralitet i Norge, Feltpresttjenesten, Flerbruks kirkerom, Skolegudstjenester.

Etter kaffepausen var det årsmøte og til slutt liturgisk avslutning i kirkerommet ved Klara Vogl.

Møtet ble ledet av Tor Eivind Erikstein.