Tirsdag 24. mars 2015: Norrøne gudedikt

Tirsdag 24. mars 2015 kl. 19.00 i Hasle kirke

Lyrikeren og kulturpersonligheten Knut Ødegård fortalte i samtale med Jon Gunnar Jørgensen om Norrøne gudedikt. Ødegård er i ferd med å gjendikte samtlige Edda-dikt – et høydepunkt i den norrøne litteraturen.

Som innledning fortalte Ødegård om sin interesse for den gamle diktningen og konvertering til katolisismen. Han leste også fra et av sine egne dikt, bygget over de klassiske messeleddene og med motiver fra et dikt hentet fra Njåls saga.

Ødegård poengterte sammenhengen mellom gudediktene og kristendommen. Han hevdet at uten kristendommen hadde vi ikke hatt de gamle førkristne gudediktene. Diktene er blitt til i en mangehundreårig muntlig tradisjon og ble nedskrevet av munker 250 år etter at Island ble kristnet rundt år 1000 og fikk skriftspråk. Samtidig kan diktene være påvirket av kristendommen fram til de ble nedskrevet, siden en muntlig fortellertradisjon bare holdes levende i den grad innholdet betyr noe i samtiden. I Voluspå kan en f.eks. kanskje se en sammenheng med ideer fra Johannes Åpenbaring.

Knut Ødegård noterte seg at kvinner har viktige roller i Eddadiktene. Det presenteres også et verdensbilde hvor alt er planlagt. Odin presenteres ikke som krigsgud, men som kunnskapsgud.

Ødegård leste så utdrag av sin gjendikting av Voluspå og, sammen med Jon Gunnar Jørgensen, fra Balders draumar.

I pausen var det livlig diskusjon, boksalg og boksigneringer. I plenumsdiskusjonen etterpå understreket Ødegård igjen at overleverte muntlige dikt tar med seg litt av sin overleveringshistorie. Disse diktene er nedskrevet 250 år inn i kristen tid og må nødvendigvis ha tatt med seg noen kristne ideer. Samtidig var norrøne skipsfolk ikke bare ransfolk, men også handelsfolk som reiste vidt og fikk med seg både kristen, og også jødisk og muslimsk påvirkning. Knut Ødegård avsluttet med å notere seg at det er en interessant parallell mellom avslutningen i Voluspå og moderne ideer om bærekraftig naturforvaltning.

Til slutt var det liturgisk avslutning i kirkerommet ved Bjørn Erik Schjerverud.

Møtet ble ledet av Jon Gunnar Jørgensen.