Tirsdag 23. april 2013: Krise og identitet. Religionsmøtets vilkår i Groruddalen

Tirsdag 23. april 2013 kl. 19.00 i Fossum kirke

Første post var årsmøte.

Deretter holdt kapellan Carsten Schuerhoff foredraget Krise og identitet. Religionsmøtets vilkår i Groruddalen. Innlegget var basert på eget forskningsmateriale, som også inngår i en større Frankfurt-basert studie. I dagene etter innlegget kom det for øvrig ut en tyskspråklig bok fra studien med bidrag fra bl.a. Schuerhoff. I sitt innlegg reflekterte Schuerhoff over betingelsene for fruktbare møter kristendom-islam, særlig i gudstjeneste(liknende) situasjoner. Han brukte som eksempler skolegudstjenester før jul og eventuell koranlesning der, begravelsen til Benjamin Hermansen hvor biskop Stålsett deltok, og begravelsen til Utøyaofferet Bano Rashid.

Det er ulike syn på koranlesning i skolegudstjenester. Noen er opptatt av å markere identitet ved å ta vare på egen kultur og finner det unaturlig med koranlesning. Andre ønsker det for å markere identitet i en faktisk pluralistisk nærkultur og ser koranlesning som positiv. Schuerhoff mente at det i materialet hans blir synlig at tradisjonsformidling er avhengig av et forbindende element mellom kirke og omgivende Kultur, og at koranlesning av noen ansees for å være et slikt, selv om det fortsatt er diskusjon om hvordan dette skal skje.

For Hermansen- og Rashid-begravelsene var begrunnelsene for at kirken deltok, ønsket om å styrke samholdet i nærmiljø og samfunn. Diskusjonen forsøkte så å belyse sammenhengen mellom det kristne og det ikke-kristne. Kan Rashid-begravelsen forstås som to seremonier rett ett hverandre, kan disse avgrenses fra hverandre med hjelp av regler og definisjoner eller er den felles veien til graven og prestens deltakelse et forbindende element, slik lesningen fra Koranen forstås som et forbindende element?

Schuerhoff gjorde til sine egne Schleiermachers ord om at gudstjenesten er en fest som konstitueres av at alle deltakernes religiøsitet kommer i bevegelse og kommer i møte med hverandre. Blir dette holdt sammen med materialet, så viser det seg stor enighet om at det sentrale i skolegudstjenester er juleevangeliet og julesanger. Da må en spørre om disse ikke bare kan forstås på rett måte om deltakernes religiøsitet tillegges vekt. Det som da viser seg er at tradisjoner forandrer seg, folket forandrer seg og folkekirken forandrer seg. En kan derfor ikke komme med glassklare svar på hvordan en får til gode møter. Men en kan i hvert fall ikke møte utfordringene med utelukkende kjente svar. Vi må våge å tenke nytt, og sammen – og vil i opplevelsen av usikkerhet og vågemot oppleve Guds Ja over vårt virke.

Etter kaffepausen var det minikonsert av Stovner bydelskor under sin dirigent Torkil Baden. Koret har 20-årsjubileum og reiste i den forbindelse noen dager etter dette møtet på Frankriketur med en rekke opptredener. På dette møtet presenterte koret noen utdrag fra Frankrikeprogrammet.

Møtet, etter årsmøtedelen, ble ledet av Vidar Horsfjord. Til slutt var det liturgisk avslutning i kirkerommet ved Svein Simonsen.