Tirsdag 4. november 2014: Kirken eller kirker?

Tirsdag 4. november 2014 kl. 19.00 i Bredtvet kirke

Tema for møtet var Kirken eller kirker? Bak temaet lå tanken at det finnes mange kirkesamfunn – men finnes det likevel mer enn én kirke? En representant for Den norske kirke og for den katolske kirke ble utfordret til å reflektere over dette, nemlig prost Anne Hilde Laland i Østre Aker Groruddalen prosti, og kapellan Haavar Simon Nilsen i St. Johannes menighet.

Anne Hilde Laland innledet med å si at kirken har en viktig oppgave i å skape fred i verden – med Jesu liv i sentrum, jfr. den første julenatt, og at den lutherske ide Troen alene da har en nøkkelstilling. Fra luthersk synspunkt har embedet (preste-, biskops-) funksjon som en tjener for å spre evangeliet, men det sentrale er selve evangeliet, Kristus-budskapet, og det er dette som skaper enheten mellom kirkesamfunnene. I fortsettelsen reflekterte Laland bl.a. over Hva er tro? Hun pekte på at det kan se ut som det de senere år er blitt mer tro blant folk, men at den er mindre knyttet til organisert kristendom. Kirken må bidra til å møte disse tendensene og finne et språk for å snakke om tro.

Haavar Simon Nilsen tok opp tråden med å understreke at kirkene må holde sammen, og at den katolske kirke har forandret seg mye og jobber aktivt med å snakke på tvers av kirkesamfunn. Han fulgte mange av Lalands grunnleggende tanker om kirkens funksjon i samfunnet, men understreket at troens styrke er at vi blir satt inn i en større sammenheng, og at dogmene da blir viktige, for å klargjøre hva denne sammenhengen er. Det er farlig hvis en legger livet sitt i noe uten rammer. Folkekirkeideen i Den norske kirke utfordrer i denne sammenheng. I fortsettelsen utdypet Nilsen dette, og særlig med den katolske synet på det avgrensede nattverdbord og den biskoppelige suksesjon som eksempler. Nilsen avsluttet med å si at vi må være tydelige på eget trosfundament. Da er det lettere å møte hverandre.

Etter en kaffepause var det diskusjon. Mange i forsamlingen kom fra Den norske kirke, og utfordret Haavar Simon Nilsen på ulike områder der den katolske kirke har et annet syn. Med dette som utgangspunkt reflekterte Nilsen over om det finnes frelse utenfor kirken, om dåpens betydning, om prestetjenesten og kirkens synder i historien. Bl.a. oppfordret han til ikke å trekke for raske slutninger i slike spørsmål, men mente det var viktig å gå i dybden og analysere sine begreper, som kirke, frelse, o.a. Som sin sluttreplikk sa Anne Hilde Laland at hun var så glad i tanken om rettferdiggjørelse ved troen alene. Man får sånn frihet av den. Men en må likevel være bundet av Kristus og finne fram til det sentrale. Haavar Simon Nilsen la til at han brukte et annet vokabular, men var i prinsippet enig i dette.

Til slutt var det en liturgisk avslutning i kirkerommet ved Haavar Simon Nilsen.

Møtet ble ledet av Tor Eivind Erikstein.