Tirsdag 3. desember 2013: Olav Haraldsson – kriger, konge og helgen

Tirsdag 3. desember 2013 kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Etter at pianisten Ola Faye spilte Bånsull frå Oppdal innledet professor i norrøn filologi Jon Gunnar Jørgensen om Olav Haraldsson – kriger, konge og helgen.

Han innledet med at si: Som filolog er jeg ikke historiker, men litteratur og historie hører sammen.

I avbildninger er Olav den Hellige alltid avbildet med øks og eple eller septer – og glorie. Han fullførte sitt samlingsverk som konge og kristnet landet.

Hedningen Harald Hårfagre avla sitt løfte til Gyda om å samle landet ved å avlegge en kristen ed. Det handler om makt, ikke religion. I denne tradisjonen står Olav Haraldsson. Det gjør også hans sønn Magnus som fullfører samlingsverket etter noen år med dansk styre.

Snorre Sturlason som skriver kongesagaen Heimskringla 200 år etter slaget på Stiklestad, er likevel tydelig i sin fortelling om Olav Haraldsson: Han var en engasjert kristen. Og de fleste historiske kildene fra denne tiden beskriver også Olav som den Hellige. Allerede i 1150, dvs. 130 år etter Stiklestad var helgendyrkingen av Olav i full gang da Trondheim ble etablert som erkebispesete.

Skaldediktene som ble diktet samtidig som hendelsene skjedde, blir delt i tre typer: 1) de samtidige, 2) de som ble diktet like etter Olavs død og 3) de som ble til etter 1150. De første skaldediktene omtaler ham som konge og kriger, han som skremmer. Hans kristne engasjement er ikke nevnt i denne diktningen.

Akkompagnert av Ola Faye sang Frode Birkeland olsoksalmen fra 1930 «Da Olav konge bøyde hodet» av Jens Gleditsch og Edvard Grieg.

J.G. Jørgensen fortsetter med å beskrive endringen etter Stiklestad. Nå beskrives Olav som kristningskonge samtidig som det fortelles om miraklene som skjedde. En sterk endring i folketroen er i sving. Troen på Olavs hellighet er voksende. Den kristne Olav ble viktigere etter sin død enn tidligere. Betegnelser om går igjen: Kriger og konge, konge og kristen og kriger og kristen. Etter hvert blir bildet av den lidende og den seirende tydeligere. Bildeframstillinger av Olav den Hellige på 1400-tallet viser det tydelig: Han trår synderen under fot. Helgenkongen trår på den syndige Olav. Også skaldedikterne tar et oppgjør med det syndige livet. De samtidige skaldedikterne framhevet krigeren, de senere skaldedikterne framhever hans helgenrolle.

Som avslutning før pausen sang Frode Birkeland Edvard Hoems adventsalme.

Etter en utdypende og oppsummerende samtale med innleder Jon Gunnar Jørgensen avsluttet sokneprest Tone Marie Falch med liturgisk kveldsbønn i Grorud kirke.