Statutter

Statutter for Groruddalen Kirkeakademi. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 23. april 1996, revidert på årsmøte 28. april 2009.

1. Formål og arbeidsformer
Groruddalen Kirkeakademi er et forum som ut fra et kristent grunnsyn vil arbeide med aktuelle og viktige spørsmål i kirke-, kultur- og samfunnsliv. Dette formålet søker Groruddalen Kirkeakademi å virkeliggjøre gjennom:

a) å arrangere åpne møter for informasjon og dialog, der en ønsker å skape kontakt mellom mennesker med forskjellig syn og oppfatninger
b) å arrangere konferanser, konsultasjoner, kurs, osv., eventuelt i samarbeid med andre kirkeakademier eller andre institusjoner,
c)  å  legge til rette for studiearbeid av viktige spørsmål i tiden,
d) å delta i nasjonale og internasjonale tiltak eller konferanser i samarbeid med Norske kirkeakademier.

2. Organisatorisk sammenheng
Groruddalen Kirkeakademi er medlem av Norske kirkeakademier og deler den målsetting som danner
basis for kirkeakademibevegelsen nasjonalt og internasjonalt.
3. Medlemskap

Enhver som støtter Groruddalen Kirkeakademis formål kan være medlem. Medlemskontingent  fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

4. Årsmøtet

Årsmøtet er Groruddalen Kirkeakademis høyeste organ. Det holdes til vanlig innen 1. mai. Årsmøtet består av akademiets medlemmer. Medlemskap som er tegnet minst en måned før årsmøtet gir
stemmerett.

Innkalling til årsmøte skal skje med minst 6 ukers varsel. Saksdokumenter skal sendes ut minst 14 dager før årsmøtet avholdes.
Årsmøtet velger leder, styre og revisor samt valgkomite for neste årsmøte.
Årsmøtet behandler styrets årsmelding og revidert regnskap, og tar ellers avgjørelser i de saker som styret legger frem.
Saker som medlemmene ønsker å fremme for årsmøtet, må være styret i hende minst en måned før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/4 av medlemmene krever det.
5. Styret
Styret består av leder og 4 styremedlemmer med 2 varamedlemmer.
Leder velges ved særskilt valg. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer.
Leder velges for ett år og styret for to år ad gangen. 2 medlemmer og 1 varamedlem utgår hvert år, første gang eventuelt ved loddtrekning. Alle kan gjenvelges.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer/lovlig innkalte varamedlemmer er til stede.  Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
6. Styrets oppgaver
a) Styret skal utarbeide akademiets program for minst ett halvår om gangen og har ansvar for å gjennomføre dette.
b) Styret skal – i den grad det finner det formålstjenlig samarbeide med andre kirkeakademier eller organer som tar opp arbeidsoppgaver av interesse for akademiet.
c) Styret skal samarbeide med Norske kirkeakademier og oppnevne representanter til denne organisasjonens årsmøte.
d)  Styret har ansvar for å skaffe de nødvendige midler til arbeidet.
e)  Styret legger frem årsmelding og revidert regnskap for årsmøtet.
f) Styret står for øvrig fritt til å ta opp saker som det ser som aktuelle og naturlige i tilknytning til akademiets formål og aktiviteter.
7. Endring av statuttene
Endring av Groruddalen Kirkeakademis statutter kan bare skje i ordinært årsmøte. Endringsforslag må være medlemmene i hende minst 2 uker for møtet avholdes.
Endring av statuttene kan bare skje med 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmer.
8. Oppløsning
Oppløsning av Groruddalen Kirkeakademi kan bare skje på lovlig innkalt årsmøte.
Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmer. Ved eventuell oppløsning fastsetter årsmøtet hvordan akademiets midler skal anvendes.